Loading, please wait...

HƯỚNG DẪN CHƠI GAME Trang Trại Lúa Mì

Dùng chuột để chơi

Game Trang Trại Lúa Mì

3297 Lượt Chơi ★ September 4, 2014
Chuyên Mục: Game Nông Trại
Từ Khóa:

NHẬN XÉT TỪ FACEBOOK VỀ GAME Trang Trại Lúa Mì

1 Lời Bình
comment_type != "trackback" && $comment->comment_type != "pingback" && !ereg("", $comment->comment_content) && !ereg("", $comment->comment_content)) { ?>
thao bình luận:
October 4th, 2015 3:41 am  

o pjet game này có vui ở nữa

comment_type == "trackback" || $comment->comment_type == "pingback" || ereg("", $comment->comment_content) || ereg("", $comment->comment_content)) { ?>
Pingback & Trackback
Pingback url thao
October 4th, 2015 3:41 am  

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ TRÒ CHƠI Trang Trại Lúa Mì