Loading, please wait...

HƯỚNG DẪN CHƠI GAME Chú Khỉ Buồn Tìm 2 Lá Bùa

Dùng CHUỘT để chơi game

Game Chú Khỉ Buồn Tìm 2 Lá Bùa

8891 Lượt Chơi ★ April 4, 2015

NHẬN XÉT TỪ FACEBOOK VỀ GAME Chú Khỉ Buồn Tìm 2 Lá Bùa

2 Lời Bình
comment_type != "trackback" && $comment->comment_type != "pingback" && !ereg("", $comment->comment_content) && !ereg("", $comment->comment_content)) { ?>
Trang bình luận:
June 27th, 2015 8:02 am  

hay

comment_type != "trackback" && $comment->comment_type != "pingback" && !ereg("", $comment->comment_content) && !ereg("", $comment->comment_content)) { ?>
khi bình luận:
January 22nd, 2016 6:19 am  

chơi hay ghê.ghiền luôn

comment_type == "trackback" || $comment->comment_type == "pingback" || ereg("", $comment->comment_content) || ereg("", $comment->comment_content)) { ?>
Pingback & Trackback
Pingback url Trang
June 27th, 2015 8:02 am  
comment_type == "trackback" || $comment->comment_type == "pingback" || ereg("", $comment->comment_content) || ereg("", $comment->comment_content)) { ?>
Pingback & Trackback
Pingback url khi
January 22nd, 2016 6:19 am  

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ TRÒ CHƠI Chú Khỉ Buồn Tìm 2 Lá Bùa